GST che kiti prakar astat?


#1

Majhya business sathi kasla prakar lagu hoto?


#2

GST che prakar tumchya business chya prakaravar avalamboon astat!

CGST: Kendra sarkar ha tax gheto jevha vikri rajyaat jhaleli aste. (jase fakta Maharashtrachya aat kelele vyapar)

SGST: Ha tax rajya sarkar gheto jevha vikri rajyaat jhaleli aste. (fakta Maharashtrachya aat kele vyapar)

IGST: Ha tax kendra sarkar gheto jevha don rajyanmadhye vikri jhaleli aste (jake Maharashtra pasun Tamil Nadu la)

Rajyanmadhye jhalelya vikri che dhan kendra aani rajya sarkaradarmyan vibhagleli jaate. Don rajyanmadhe vikri jhaali, tar fakta IGST lagu hoto. Ya prakarnaat, kendra sarkar vastunchya gantavyasthananusar dhan vitrit karnaar.

Jar tumchya business la 1 varsha jhalela asel, aani tumhala tumcha vyapar vadhvaycha aahe, tar Gromor Finance kadun tumhi asurakshit loans gheu shakta!